„Zarządzanie informacją w praktyce CFO” – agenda

Drugie spotkanie w ramach II Forum CFO miało miejsce w Katowicach 11 czerwca 2014.

9:00 – 9:25

 • rejestracja uczestników Forum CFO

9:25 – 9:30

 • otwarcie Forum CFO, przywitanie uczestników

9:30 – 10:20

 • prowadzący: prof. Barbara KożusznikUniwersytet Śląski
 • temat: Psychologia podejmowania decyzji.
  W prezentacji zostaną przedstawione psychologiczne czynniki podejmowania decyzji na przykładzie tzw. dualizmu sytemu poznawczego: system 1 oparty o nieśwadome, szybkie i automatyczne procesy oraz system 2 oparty na myśleniu analityczno-logicznym. Zostaną pokazane główne „usterki” systemu 1 i jego wpływ na podejmowanie decyzji, także te ryzykowne. Kiedy możemy ufać intuicji a kiedy nie i skąd się biorą trudności trudności z obiektywną ocena ryzyka w pracy i w życiu prywatnym?

10:20 – 10:30

 • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

10:30 – 11:20

 • prowadzący: Piotr RybickiNadzórKorporacyjny.pl
 • temat: Jaka powinna być informacja w kontekście analizy danych.
  „Informacja prawdziwa jest to informacja, która wyraża, że tak się rzeczy mają, i rzeczywiście mają się tak właśnie”. Podczas prezentacji postara się przekazać przede wszystkim jakie cechy powinna zawierać informacja, aby była użyteczna; jakie to ma znaczenia w kontekście analizy danych; jak zbierać dane; jak jest segregować; jak wybrać te najważniejsze; jak analizować gdy mam za mało, albo za dużo, informacji; jakie dać radę sobie z brakiem czasu niezbędnego do podjęcia decyzji. A wszystko w stylu, który na pewno nie będzie suchym i nudnym wykładem!

11:20 – 11:30

 • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

11:30 – 12:20

 • prowadzący: Adam KrosnyALAN Systems
 • temat: Jak uzyskać użyteczne dane w nowoczesnych systemach informatycznych?
  Prezentacja będzie propozycją odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób można dostarczać dane finansowe do późniejszych analiz poprzez zastosowanie nowoczesnego rozwiązania dla wymiany informacji oraz aktywności poszczególnych ludzi w procesach operacyjnych przekładając to na szczegółowe (skategoryzowane) koszty i efektywność tych procesów, np. koszty obsługi klienta, koszty procesów reklamacyjnych, koszty procesów sprzedaży jak również koszty pochodzące z danych opierających się na innych procesach operacyjnych. 

12:20 – 12:30

 • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

12:30 – 13:20

 • prowadzący: Piotr RówińskiPwC
 • temat: Gdzie się podziało moje 50 milionów? Czy analizujesz właściwe dane?
  Dyrektorzy Finansowi w dużej mierze skupiają się na analizie danych historycznych o charakterze finansowym. W trakcie prezentacji omówione zostaną przykłady analiz danych niefinansowych, które mogą być prowadzone przez Dyrektorów Finansowych i ich zespoły w obszarach podwyższonego ryzyka. Analizy te prowadzone są w celu zapobiegania lub identyfikacji zdarzeń prowadzących do istotnych błędów, nadużyć i nieefektywności, często o wielomilionowej wartości. Przykłady będą miały charakter studiów przypadku, w ramach których przedstawione zostaną zostaną ryzyka, w jaki sposób się one zmaterializowały, w jaki sposób mogły one zostać wykryte.

13:20 – 13:30

 • dyskusje kuluarowe w ramach przerwy kawowej

13:30 – 14:00

 • lunch, zakończenie Forum CFO